Our Team

Pankaj Jain

Founder

Jyoti Kumar Jain

Co-Founder

Rajnish Bansal

Associate Director

Anubhav Garg

Associate DirectorPrakash K Choudhary

Associate Director


Rajani Gupta

Senior Associate


VARUN JAIN

Senior Associate


Rishabh Aggarwal

Associate